הלכה יומית ארכיון

והייתם נקיים מה' ומישראל

בצדק תשפוט עמיתך

לא תשנא את אחיך בלבבך

לא תשנא את אחיך בלבבך - המשך

לא תקום ולא תטור

לא תקלל חרש

אונאת דברים

הוכח תוכיח

לא תעמוד על דם רעיך

לפני עיור לא תתן מכשול

המקור לזהירות מפגיעה בזולת

גנבת דעת

גנבת דעת - המשך

לא תחמוד ולא תתאוה